MacGregor

  • Kundvänliga lösningar med fungerande lastningssystem
  • Lättare, miljövänligare, mer ergonomiska och hållbara lösningar
  • Besparingar i materialkostnaderna med optimering av material
  • Montering av produkterna blir snabbare därför att de har färre delar
  • Snabbare produktutvecklingscykler och mindre behov av fysiska prototyper

UTMANINGEN

MacGregor planerar last- och lastningshanteringslösningar för krävande sjöförhållanden. Företagets rötter finns i Storbritannien. De gick över i Cargotecs ägo år 2005 tillsammans med Hiabin och Kalmar.
Ägarföretagets Cargotecs ledande last- och lastningshanteringslösningar ökar intelligensen i varuflödet och underlättar vardagen.
Cargotec sysselsätter över 11 000 personer, hos MacGregor arbetar ca 2 000 personer av dessa och är utspridda i 32 olika länder. En av MacGregors enheter för deras huvudprodukter, handelsfartyg, ligger i St. Karins, där man bland annat utvecklar fartygens lastluckor och låsningssystem för containrar.

MacGregor

LÖSNINGEN

Säkra lastningssystem över hela världen

MacGregor har två olika divisioner på handelsfartygssidan; RoRo-divisionen, som koncentrerar sig på RoRo-fartygens lastningshanteringssystem, samt Cargo Handling-divisionen, som St. Karins enhet hör till. I enheten i St. Karins utvecklar man för närvarande bland annat produkter som behövs för fastsättning av containrar samt surrningssystem (lashings). MacGregors produktutveckling i St. Karins har sedan 2008 använt SOLIDWORKS Simulation-verktyget vid optimering och har nått betydande fördelar.

Perttu Jokinen, Technical Manager (Lashings) berättar mer om hur MacGregors surrningssystem fungerar. ”Arbetet i den här enheten har som mål att få fram en så bra containerstapel som möjligt. När handelsfartyget lastas, sätter man containrarna på varandra, så att man i lastrummet på ett och samma fartyg får plats med så många containrar som möjligt. På de största fartygen kan man ha upp till 11 containrar på varandra på däcket och lika många i lastrummet. Under varenda container på däcket finns fyra lås (twistlock), som binder samman dem med varandra. Underst finns låsen, som binder fast containerstapeln med fartyget. Containrarna är stödda med vantskruvar och surrningsstänger mot vickningar. Denna kombination går från fastsättningspunkten till containerns hörn. Av låsen som finns mellan containrarna är de vanligaste låsmodellerna halvautomatiska – i hamnen installeras låsen på containerns botten och när containern sänks ned i fartyget på en annan container, så går låsningen på av sig själv. När man lastar av lasten öppnas låset manuellt och containern är fri att lyftas. Ett sådant här lås väger 5-7 kg. Låsen testas av klassificeringsanstalten med 50 tons draglast, som är två gånger större än maxanvändningskraften. Låsen måste dessutom kunna stå emot tryck- och tryckkrafter.
Vi har planerat dessa lashingprodukter med SOLIDWORKS. Med hjälp av våra lastsystem är vårt mål att få så höga containerstaplar som möjligt samt med så jämn viktfördelning som möjligt i containerstapeln. Ju högre upp i containerstapeln som surrningsstången sätt fast, desto högre upp kan man få tunga containrar. Detta ger våra kunder mer frihet i planering av containerordningen i jämförelse med att man bara får lätta eller till och med tomma containrar.”

twistlocks_macgregor_plmg

Lättare lösningar

Juhana Östberg, produktutvecklingsavdelningens Chief Designer, har arbetat på MacGregors produktutveckling sedan 2008. Han berättar: ”Vi bestämde oss för SOLIDWORKS därför att programmet är lätt att använda och produktportfolion är omfattande. Sedan har den lokala leverantörens, alltså PLM Groups, stöd varit värdefullt – samt att vi har haft stor hjälp av support, utbildningar och den kunniga personalen.”

Vid planering av Lashing-produkter har vi använt oss av SOLIDWORKS Simulation. Med hjälp av den har vi kunnat optimera produkter ännu mer kostnadseffektivt utan att kompromissa med säkerheten. Roni Jukakoski, VP (Cargo Handling Division, Supply Chain & QA) berättar: ” Den största nyttan med SOLIDWORKS är att vi med hjälp av simuleringsverktygen kan testa olika alternativ innan de fysiska prototyperna. Resultatet verifieras med fysiska prototyper. Efter detta visas resultatet för förmannen eller ledningen, och med hjälp av SOLIDWORKS är det lättare att förklara resultaten. På projektplaneringssidan har vi tidigare använt ett annat CAD-system, men vi har ersatt det med SOLIDWORKS, därför att SOLIDWORKS integrerade planeringsautomationsprogram tillsammans med modermodellen medför betydande tidsbesparingar i projektplaneringen.”

Juhana fortsätter: ”Vi använder många olika simuleringsverktyg, i huvudsak ickelinearisk och statisk beräkning. Vi använder också vibrations-, utmattnings-, rörelsebane- och flödesanalys. Med simuleringsverktyg har vi förbättrat produkternas ergonomi och utformning samt optimerat mekanismerna.”

Några av de mer konkreta exemplen av SOLIDWORKS Simulations fördelar är förändringarna i terminal stackers. Perttu berättar: ” Produktens pris består till hälften av material. Terminal stacker, som placeras i lastrummet mellan containrarna, optimerades och vi kunde minska dess vikt med 42 procent. Vi kunde också minskat antalet delar från sex till två. Vi fick en produkt, som man inte behöver smörja, så den är i princip underhållsfri för våra kunder. Vid optimeringen av ett visst containerlås kunde vi minska vikten med 27 procent och minskade antalet delar med en tredjedel. Ett tredje exempel är transport- och förvaringscontainer för lashingprodukter. När fartyget anländer till hamnen, tas denna container först ut ur fartyget. Efter det lastas containrarna ur, och låsen och terminal stackers som varit på containrarna läggs i containern för att vänta på nästa lastning. Containern vägde tidigare 4,5 ton, men med hjälp av simuleringen fick vi ned vikten till 2,5 ton.”

terminal stacker_macgregor_plmgroup

”Material som används i produkterna har optimerats så, att vi kan använda samma material i många av produkterna. På så sätt hålls materialkostnaderna nere. Vi har också optimerat materialens styrkor, så att produkten står emot krävda krafter i testerna. Vi har optimerat utformningen med hjälp av SOLIDWORKS Simulation. Det är mindre material i produkten men på en mer förnuftig plats och vi har lyckats att få ned antalet delar avsevärt som används i produkten.

Vi har också med hjälp av den virtuella prototypen kunnat göra produktutvecklingscyklerna snabbare, försäkra hållbarheten och funktionaliteten i en redan tidigare fas samt minska på antalet prototyper. Vi utnyttjar också 3D-utskrift alltid när det är möjligt, till exempel för de nyaste containerlåsen och terminal stackers skrev man ut modeller i storlek 1:1 innan de verkliga prototyperna tillverkades i stål. Då får man en känsla av produkten, men naturligtvis är plastutskrifternas vikt i en helt annan klass än för den slutliga produkten i metall,” berättar Juhana.

Perttu Jokinen, Roni Jukakoski and Juhana Östberg.
Perttu Jokinen, Roni Jukakoski and Juhana Östberg.

Betydelsen av produktsäkerhet kan inte framhävas tillräckligt i den här branschen. Roni berättar: ” Kvaliteten på våra produkter eller balansering av funktionaliteten, säkerheten och kostnadseffektiviteten är första prioritet för oss. Alla komponenter som används i produkter som tillverkas av MacGregor ska vara mycket kostnadseffektiva, men utan att man kompromissar på kvaliteten. Containrarna får inte falla ner i havet, och Lashing-produkterna får inte orsaka fara för dess användare. Enligt våra beräkningar så finns det en produkt från MacGregor i vartannat fartyg som seglar på haven. På grund av väl planerade surrningssystem och komponenter kan man på ett fartyg idag lasta över 20 000 containrar. Lasterna har växt avsevärt från det att jag själv kom in i den här branschen och konkurrensen i den här branschen har alltid varit mycket hård. För att försäkra kostnadseffektiviteten och konkurrenskraften tänker vi hela tiden på, hur vi kan digitalisera och automatisera onödiga arbetsfaser. Enheten i St. Karins är ett expertcenter, därför att huvudparten av utvecklingsarbetet för last- och lastningsbehandlingslösningarna görs här.”

Produkter: SOLIDWORKS Simulation

Industries: Transport